Algemene ledenvergadering AVON

Algemene Ledenvergadering AVON

Datum :15 maart 2019

Tijdstip :19.30 uur

Locatie : clubhuis AVON

Het bestuur nodigt u hiertoe van harte uit. De leden tot en met 14 jaar kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger, die in voorkomend geval stemrecht heeft, ook al is deze geen lid van de vereniging.

AGENDA

1. Opening en mededelingen

2. Huldigingen - winnaars Giel Bensen- Glenn Gentle- en Jef Latasterprijs - jubilarissen

3. Notulen Algemene ledenvergadering 6 april 2018

4. Verslag secretaris over het jaar 2018 (zie bijlage)

5. Verslag penningmeester over het jaar 2018 - via info@avonheerlen.nl kan het verslag worden opgevraagd

6. Verslag Kascommissie over het jaar 2018

7. Vaststellen balans van 2018 8. Vaststellen begroting voor 2019

9. Benoemen Kascommissie Deze bestaat thans uit:

  • Ton Bus : dit jaar (definitief) aftredend
  • Lars Jacobs : dit jaar aftredend, kan worden herbenoemd
  • Peter van Buggenum
  • Ed Blacha : reserve

10. Technisch verslag over het jaar 2018

11. Jury-opleidingen Voor informatie / aanmelding voor de cursus “jury algemeen” kan men nu reeds terecht bij de secretaris: h.meijers@online.nl

PAUZE

12. Ontwikkelingen ten aanzien van het nieuwe clubhuis

13. Benoemen bestuur Aftredend volgens rooster zijn:

  • vice-voorzitter Joop Hoevers
  • secretaris Hans Meijers
  • bestuurslid jeugdzaken Marjon Eikens

Ze stellen zich herkiesbaar. Penningmeester Hans Verberk is medio 2018 afgetreden. Ramona Deijkers, die vanaf dat moment waarneemt, stelt zich thans voor deze functie verkiesbaar. Zij, die zich kandidaat willen stellen voor het bestuur kunnen dit kenbaar maken bij de secretaris: h.meijers@online.nl

14. Verslag van de commissies over het jaar 2018: - jeugd - kantine - EHBO

15. Rondvraag en sluiting

Locatie
Activiteiten